Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov a zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním ním uvedených osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto osobné údaje sú spracúvané výlučne za účelom Vašej identifikácie ako kupujúceho, evidencie a spracovania objednávky a za účelom dodania objednaného tovaru.


Podmienky spracúvania a ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.leopard.sk je obchodná spoločnosť

LUT-SAT-RADIO Prešov spol.s.r.o.
Murárska 18
08001 Prešov
IČO: 31667449
(ďalej len „prevádzkovateľ“).


2. Spôsob a účel získavania a spracúvania osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje poskytnuté zákazníkom (ďalej aj „dotknutá osoba“) pomocou elektronického objednávkového formulára umiestneného na stránke www.leopard.sk za účelom a v rozsahu potrebnom výlučne na evidenciu a spracovanie objednávky.

2.2. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vyplnením a odoslaním elektronického objednávkového formulára na stránke elektronického obchodu www.leopard.sk.

2.3. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje výlučne za účelom:
- potvrdenia prijatia objednávky, oznámenia zmeny dostupnosti objednaného tovaru, zmeny stavu objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - prostredníctvom elektronickej pošty, formou SMS alebo telefonicky
- doručenia tovaru na adresu uvedenú zákazníkom, komunikácie tretej strany pri doručovaní tovaru kuriérom
- vyhotovenia daňového dokladu - faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- evidencie objednávok pre riešenie prípadných reklamácií a v prípade odstúpenia od zmluvy

2.4.Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na marketingové účely.
Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje chráni pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi a to len na vymedzený a ustanovený účel na základe súhlasu dotknutej osoby.

3. Zoznam osobných údajov

3.1. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje (označené v objednávkovom formulári ako):

Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko
Adresa - názov ulice, číslo domu, PSČ, názov obce
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Údaje pre doručenie:
Meno a priezvisko
Adresa - názov ulice, číslo domu, PSČ, názov obce
Telefónne číslo


4. Poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos

4.1. Osobné údaje informačného systému „E-shop“ v rozsahu: meno a priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ, mesto poskytuje prevádzkovateľ v elektronickej podobe (elektronický podací hárok) a v podobe adresného štítku na zásielke poskytovateľovi poštových služieb, spoločnosti

Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č.9,
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124,

za účelom doručenia objednaného tovaru na základe súhlasu dotknutej osoby. U zákazníkov, ktorý si ako spôsob dopravy zvolili dopravu objednaného tovaru kuriérom, prevádzkovateľ poskytuje spoločnosti Slovenská pošta a.s. aj ich telefónne číslo.

4.2. Prevádzkovateľ osobné údaje nesprístupňuje.
4.3. Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje.
4.4. Prevádzkovateľ neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov.5. Uchovávanie osobných údajov

5.1. Osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 3.1. prevádzkovateľ uchováva výlučne v elektronickej podobe pre potreby evidencie objednávok, prípadnej reklamácie tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

6.1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. č. 122/2013 Z.z.); pri vydaní rozhodnutia podľa §28 odseku 5 zákona č. 122/2013 Z.z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.2. Právo dotknutej osoby podľa §28 odseku 1 písm. e) a f) zákona č. 122/2013 Z.z. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

6.3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu.

6.4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

6.5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 č. 122/2013 Z.z. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6.6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona č. 122/2013 Z.z.; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6.7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6.8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

6.9 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.


7. Povinnosti dotknutej osoby

7.1. Dotknutá osoba je povinná do informačného systému poskytnúť len pravdivé osobné údaje.

8. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

8.1. Za pravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.
8.2. Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.
8.3. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.