Reklamácia

Ak chcete uplatniť svoj reklamačný nárok, vyplňte nasledujúci formulár.

Kontaktné údaje
Meno: Priezvisko:
Ulica a číslo: Mesto:
PSČ: Telefón:
e-mail:
Číslo objednávky: Značka:
Názov výrobku: Popis poruchy:
anti-spam:Vyberte druh stromu

Reklamačný poriadok

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Spoločnosť LUT-SAT-RADIO Prešov, spol.s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2 V prípade ak je kupujúcim fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba - podnikateľ, spravuje sa kúpna zmluva ustanoveniami Obchodného zákonníka. 1.3. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.4. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke spoločnosťi LUT-SAT-RADIO Prešov, spol.s.r.o. - www.leopard.sk
2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).
2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).
2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
2.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)
3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu odoslaním reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená na faktúre. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.
3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje odoslaním tovaru na adresu predávajúceho, uvedenú na faktúre.
3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu: a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, záručný list alebo faktúru, b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu. Tovar nespĺňa tieto podmienky najmä,
- ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je poškodený treťou osobou
- ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie
- ak bola na výrobku poškodená záručná plomba
- ak bol výrobok používaný v nesúlade s návodom na použitie
- ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie
- ak do výrobku vnikla tekutina
- ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby
- ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu
- ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu
- ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom
- ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou
- ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu
- ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom
- ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole
- ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.
- ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie
- ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie
- ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti
- ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo elektrostatickým výbojom,
- ak nebol predložený doklad o kúpe
5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). 5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka). 5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. 5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. 5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). 5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PRI NÁKUPE CEZ INTERNET
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomne a odstúpenie musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky a presnú špecifikáciu tovaru. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a faktúry. Tovar musí byť v bezchybnom stave a bez známok používania, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj, v prípade, že je takýto predaj v súlade so zákonom. Zásielku je treba odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru. U vrátenej zásielky musí byť priložený originálny doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok). V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť priložená písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar je zasielaný na náklady kupujúceho. Zásielka zaslaná na dobierku bude odmietnutá.
V zmysle § 12 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a faktúry. Tovar musí byť v bezchybnom stave a bez známok používania, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj v prípade, že je takýto predaj v súlade so zákonom. Tovar je možné pred uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy ohľaduplne rozbaliť, prehliadnúť a vyskúšať, aby sa zaistilo, že spotrebiteľ sa môže pri nákupe na diaľku obdobne ako pri klasickom nákupe, kde je spotrebiteľ fyzicky prítomný, presvedčiť o vlastnostiach tovaru spôsobom, ktorý by inak pri zásielkovom predaji nebol možný. Intenzívne používanie nad rámec zbežného vyskúšania a prehliadnutia a z toho vyplývajúce zníženie hodnoty tovaru po odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 457 Občianskeho zákonníka pojednávajúceho o bezdôvodnom obohatení oprávňuje predajcu ako poškodeného účastníka kúpnej zmluvy na primeranú peňažnú náhradu.
Podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
Postup pri odosielaní tovaru predajcovi pri odstúpení od kúpnej zmluvy alebo v prípade reklamácie
1.Kupujúci odošle predávajúcemu tovar na adresu uvedenú na faktúre spolu s kópiou alebo originálom faktúry, ktorá slúži ako záručný list. Zásielka odoslaná na dobierku bude odmietnutá. V prípade, že kupujúci tovar reklamuje odošle pomocou elektronického formulára detaily o závade na výrobku a túto informáciu priloží písomne aj k reklamovanému tovaru.
2.Predavajúci posúdi závadu a reklamáciu uzná alebo zamietne v zákonnej lehote.
3.Podľa rozhodnutia sa ďalej postupuje v súlade s platným zákonom.